Privacy

Workshop

Privacy

Zorg

Privacy

Stalling

Voorwaarden, privacy, huisregels, en klachtenprocedure

Huisregels
Zorgboerderij en
Fok- en pensionstal ’t Opstapje

Algemeen
• Auto’s en trailers, taxibusjes dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangegeven plaats en is geheel voor eigen risico. U dient de tweede toegangsweg te gebruiken voor het aankomen en verlaten van het terrein.
• Roken is alleen buiten toegestaan op de aangegeven plaatsen.
• Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.
• Afval gooit u weg in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Het is niet toegestaan zonder toestemming gebouwen, anders dan de stal, op het terrein te betreden.
• Hooibalen mogen niet hoger dan 2 op elkaar worden opgestapeld.
• Is er iets stuk, schrijf het op het bord in de stal zodat het gemaakt/ vervangen kan worden.
• Ben je de laatste die de stal verlaat dan controleer je of alle hekken dicht zijn, het water uit staat, doe je de lichten uit en sluit je de deur af.

Voor Cliënten van de zorgboerderij
Dagindeling:
De dagindeling wordt voor elk dagdeel besproken zodat ieder weet wat hij/zij gaat doen.
Tussen 9.30-10.00 uur binnenkomst, koffie en thee en bespreken van de dagindeling.
Om 10.00 uur starten met de activiteiten.
Tussen 12.00 en 13.00 uur gezamenlijke lunch en bespreken van de middagindeling.
Tussen 15.00  en 15.30 uur sluiten we de dag af en drinken we koffie en thee.

Ziekmelding:
Als je ziek bent geeft je dit uiterlijk om 07.45 uur 's morgens telefonisch door.

Medicijnen:
Geef je aan de begeleiding en laat je niet in tas of jas zitten.

Eten en drinken:
We eten en drinken gezamenlijk
Voor het eten houden we een momentje stilte
Samen delen we wat er is.
We nemen de tijd om te eten.
Samen ruimen we weer op

Taalgebruik:
Vloeken of schelden wordt niet getolereerd.

Gedragsregels:
Mensen en dieren worden met respect behandeld.
We laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar.
We helpen elkaar als dat gevraagd wordt.
Er wordt niet geschopt, geslagen, gescholden of gepest.
We roddelen niet over elkaar.
We vernielen niks van elkaar of de zorgboerderij.
We verlaten de boerderij niet zonder overleg.
Als we iets niet leuk vinden, dan zeggen we dat tegen elkaar, en lossen we het samen op.
Handelen, ruilen en lenen mag niet.
Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders.

Veiligheid:
Draag altijd kleding bestemd voor het werk.
Niet ongevraagd aan machines of gereedschap zitten.
Niet zwaaien met een hooivork of schep.
Nergens op of over klimmen zonder toestemming.
Niet rennen tussen de dieren.
Nooit alleen tussen de paarden werken of de stallen ingaan zonder dat daar toestemming voor is gegeven.
Je kunt niet zonder toestemming huisdieren meenemen. I.v.m. eventuele dierziektes

Hygiëne :
Was altijd je handen nadat je in aanraking bent geweest met de dieren.
Was altijd je handen als je naar het toilet bent geweest.
Was altijd je handen voor je gaat eten of drinken.
Houd het toilet schoon , is deze vies als je binnenkomt, melden aan de begeleiding.
Is het wc papier op? Meldt dit dan even!

Rookbeleid:
Roken is alleen toegestaan voor- en nawerktijd en tijdens pauzes. Let op : alleen op de rookplaats !!  Het is niet gestaan om rookwaar uit te delen.je neemt je eigen sigaretten mee.

Social media :
Tussen 9:00u en 16:00u is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.
We maken niet zonder toestemming foto’s of video’s van andere mensen
Deelnemers communiceren op de boerderij niet met elkaar via Social media
Mocht je iets willen bespreken met de begeleiders doe dit dan niet via wats app of facebook, kom gewoon naar de begeleider in kwestie toe en praat erover

Afspraken:
Ieder komt met zijn eigen doel naar de zorgboerderij. Daarom kan het zijn dat er aparte afspraken worden gemaakt met iemand. Heb je hier vragen over kom naar de begeleiding. Richt je vooral op je eigen activiteiten.

Voor pension klanten
1. ‘t Opstapje is voor stalklanten dagelijks geopend van 8.00u tot 22.00u Bij uitzondering kan in overleg afgeweken worden van die tijden.
2. Paarden mogen niet losgelaten worden op het terrein. Er lopen vaak andere mensen/kinderen/dieren en er staan eigendommen van andere klanten op het terrein.
3. Het paspoort van het paard dient in beheer te zijn van de staleigenaar.
4. De paarden dienen te zijn ingeënt en ontwormt tijdens hun verblijf bij ‘t opstapje.
5. Er mag niet gevoerd worden in de paddock/inloopstal.
6. ’t Opstapje is in geen geval aansprakelijk voor schade aan uw paard
7. Honden zijn toegestaan in overleg.
8. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de staleigenaar of paardeneigenaar dieren, die niet in eigendom zijn, te voeren. Onder voeren verstaan wij het geven van hooi, paardensnoepjes, brood, wortelen, appels, etc.
9. Het is niet toegestaan om ongevraagd hooi te pakken.
10. Onze klanten en bezoekers worden vriendelijk verzocht zich op het terrein Rustig te gedragen.
11. Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen op het terrein van de paarden komen.
12. Elke persoon, die het terrein betreedt, doet dit op eigen risico.
13. Personen, die te paard of pony het terrein willen verlaten, doen dit geheel op eigen risico en dienen zich te houden aan de aangegeven regels van de weg.
14. Bijzondere wensen kunnen alleen na overleg met de staleigenaar worden uitgevoerd.
15. Iedere pensionklant is verplicht om:
• Na verzorging of berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen.
• De stal veegschoon achter te laten.
• De mest van uw paard (waar ook op het terrein) direct te verwijderen.
• Na gebruik van de paddock deze te sluiten.
• Bij het weggaan de lichten te doven.
16. Ruiters te paard dienen op het gehele terrein een goedgekeurde veiligheidscap te dragen.
17. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van spullen van het terrein.
18. Kruiwagens dienen geleegd te worden op de mesthoop en weer leeg teruggezet te worden.
19. Vragen over het welzijn van de paarden en/of het reilen en zeilen van de stal dienen aan de staleigenaar gesteld te worden, niet aan andere klanten.
20. Bijrijders dienen de eerste keer onder begeleiding van de paardeneigenaar te komen. Graag ook de huisregels aan de bijrijders doorgeven.
21. Voor het geven van medicatie, verrichten van extra verzorging van de paarden worden maandelijks kosten in rekening gebracht. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.
22. Kosten voor de hoefsmid, inentingen en mestonderzoek/ontwormen zijn niet bij de stalprijs inbegrepen
23. Heeft u klachten, vertel het ons! bent u tevreden, vertel het anderen.

't Opstapje coaching werkt volgens de algemene voorwaarden van het KREAC.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Waar in de voorwaarden de navolgende woorden en termen in een mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Onderhavige woorden en termen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa:

 1. Opdrachtnemer: De natuurlijke en/of rechtspersoon namens wie de Equine Assisted Coach, diensten op het gebied van equine assisted coaching, -training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van Equine Assisted Coaching/training of aanverwante diensten.
 3. Equine Assisted Coach: De bij het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC) als Equine Assisted Coach aangesloten persoon.
 4. Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een door Opdrachtnemer aangeboden begeleidingstraject op het gebied van equine assisted coaching/training of enige andere opleiding, training of cursus, hoe ook genaamd.
 5. Cursus: Iedere door Opdrachtnemer aangeboden Equine Assisted Coachsessie, cursus, opleiding, workshop, les of oefening hoe ook genaamd.
 6. Cursusgeld: De kosten, door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaalde Cursus.
 7. KREAC: Het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Opdrachtnemer, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod een termijn voor aanvaarding bevat. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtnemer binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Opdrachtnemer haar aanbieding baseert.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste kunnen en vermogen en met het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC) zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht, of daar door de richtlijnen van het KREAC aan gebonden is, heeft Opdrachtnemer het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht.
 2. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 6. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering is slechts mogelijk tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de betreffende Cursus. Indien de annulering plaatsvindt binnen 2 weken voor aanvang van de betreffende Cursus of wanneer de Cursus reeds gestart is, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen Cursusgelden.
 2. Indien de Opdrachtgever c.q. Coachee gedurende de looptijd van de Cursus besluit, om wat voor reden dan ook, niet langer deel te nemen aan de Cursus, blijft de Opdrachtgever c.q. Coachee de niet reeds betaalde Cursusgelden onverminderd verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde Cursusgelden plaats, noch heeft de Opdrachtgever c.q. Coachee recht op toegang tot een andere Cursus. De Coachee kan zich in een dergelijk geval niet door een andere persoon laten vervangen.
 3. Indien Opdrachtnemer, om wat voor reden ook, besluit dat een Cursus geen doorgang kan vinden danwel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig van haar voornemen via e-mail op de hoogte. In geval van annulering door Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde Cursusgelden. In geval van verplaatsing wordt de Coachee automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde Cursusgelden slechts plaats na verzoek hiertoe van de Opdrachtgever.
 4. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt in overleg aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen wanneer deze is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden.
 3. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-) termijnen aan Opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzeggingen van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door Opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben beide het recht de overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, indien en voor zover een van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 6. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard, liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Opdrachtnemer is in geval van ontbinding tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen vergoedingen dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade en de Opdrachtnemer beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering waarop de schade kan worden verhaald, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van de Opdrachtnemer uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert of de Opdrachtnemer beschikt niet over een aansprakelijkheidsverzekering waarop de schade kan worden verhaald, is de aansprakelijk van Opdrachtnemer beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een beperkt maximum van € 5.000,00 per gebeurtenis.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1.  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2.  De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
  3.  Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Tenzij, in afwijking van hetgeen daaromtrent in dit lid is bepaald, door de verzekeraar van Opdrachtnemer aansprakelijkheid voor onderstaande punten wordt erkent, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor:
  1.  Indirecte schade;
  2.  Gevolgschade;
  3.  Gederfde winst;
  4.  Gemiste besparingen;
  5.  Schade door bedrijfsstagnatie;
 5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever c.q. Coachee voor fouten of tekortkomingen van deze derden. In voorkomend geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde(n) zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
 7. Indien de Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van 1 jaar te vervallen.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Risico-acceptatie

 1. Opdrachtgever en/of Coachee is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de Cursus.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee neemt deel aan de Cursus voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Opdrachtnemer geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de Coachee vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Opdrachtnemer voor dergelijke aanspraken door of namens de Coachee.
 3. Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
 4. Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de Cursus verklaart Opdrachtgever en/of Coachee zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Artikel 11. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom die samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend bij Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van Opdrachtnemer of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. De rechten van intellectueel eigendom welke Opdrachtnemer in licentie gebruikt mag de Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 14. Klachten

 1. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de beroepscode van het KREAC en acht zich gebonden aan de klachtenregeling van het KREAC. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website van het kwaliteitsregister: www.kreac.nl.
 2. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 3. Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient de Opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Opdrachtnemer bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in der minnen te schikken.
 3. Indien het geschil niet op minnelijke wijze kan worden opgelost is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet

Vastgesteld te Pijnacker op 12 juli 2011 | Onderhavige algemene voorwaarden zijn gecontroleerd door Confirmo | Algemene Voorwaarden. Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/

Wij nemen jouw privacy serieus!

Privacy

Heb je een vraag?

Stuur me een emailtje.

Bel je liever?

Bel mij op 06 - 51 96 57 92

Of vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Ik heb interesse in (klik en selecteer):


   * verplicht veld